Algemene Voorwaarden voor www.marnei.nl:
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.marnei.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Marnei. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.
Marnei is opgericht door Mariëlle Swartjes-Peters, is gevestigd te Beuningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74960423. Marnei richt zich op het coachen en behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan door middel van een persoonlijke Nei behandeling of een Nei behandeling op afstand.

Eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marnei is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het eigendom berust bij Marnei.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Marnei te mogen claimen of te veronderstellen.
Marnei streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op www.marnei.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht om deze materialen te
Wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
Marnei en de coach zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie. Marnei is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit- of in verband met de geboden diensten. Bij het adviseren van (homeopathische) middelen is het op verantwoording van de cliënt of deze middelen ingenomen worden. Marnei is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
Reguliere hulpverlening gaat heel goed samen met Nei therapie.

Kinderen tot 16 jaar:
Begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar bij Marnei is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouder(s) / verzorger(s) akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/ verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/ verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt. Marnei kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Wijzigingen:
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.marnei.nl op deze pagina.

Marnei | | 06 - 5876 1023 | Zonnebloemveld 3, 6641 TA Beuningen